HERSTORIA

HERSTORIA

W ramach programu HERSTORIA prowadzimy projekty Krakowski Szlak Kobiet oraz Archiwum Historii Kobiet.

Krakowski Szlak Kobiet to projekt prowadzony przez Fundację Przestrzeń Kobiet od 2008 roku.
Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego, zaangażowania na rzecz demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz równości kobiet i mężczyzn poprzez edukację o historii kobiet, procesach emancypacyjnych i walce kobiet o równouprawnienie jako elemencie walki o demokrację.
Aby przypomnieć o walce kobiet – naszych Przodkiń, o prawa kobiet, w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet prowadzimy działania badawcze i edukacyjne, starając się od-zyskać zapomnianą historię i dorobek krakowskich emancypantek dla wspólnej pamięci mieszkanek i mieszkańców Krakowa i Polski.
W ramach projektu m.in. wydałyśmy 5 tomów Przewodniczki po Krakowie emancypantek, kalendarze osobiste Historia kobiet na lata 2012, 2013, 2014, wyprodukowałyśmy grę planszową Krakowski Szlak Kobiet, zapraszamy na wycieczki po trasach Krakowskiego Szlaku Kobiet: śladami krakowskich emancypantek, krakowskich Żydówek, wybitnych krakowianek, krakowskich sióstr Virginii Woolf, prowadzimy warsztaty i seminaria historii kobiet, organizujemy spotkania w Czytelni dla Kobiet, prowadzimy blog Herstorie. Strona projektu: http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/

"Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji" to projekt prowadzony w latach 2014-2016. W ramach projektu została stworzona ogólnopolska sieć inicjatyw realizowanych w obszarze historii kobiet w większych i mniejszych miejscowościach w Polsce przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Uruchomione zostało Archiwum Historii Kobiet - internetowa baza wiedzy na temat historii kobiet w Polsce. W 2015 roku wydana została książka „Szlaki kobiet. Przewodniczka po szlakach emancypantek w Polsce”, w której opisanych zostało 9 tras śladami emancypacji kobiet w różnych miejscowościach w Polsce. W 2016 roku wydałyśmy "Herstoryczki" - zbiór wywiadów z 15 działaczkami inicjatyw herstorycznych z całej Polski.

Projekt był finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner2

HERSTORIA

 

Kobiety LBT

Kobiety LBT

W ramach programu KOBIETY LBT zrealizowałyśmy projekty "Niewidoczne (dla) społeczności" oraz "Spoza centrum widać więcej - przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej".
W latach 2014-2015 realizowałyśmy projekt „Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej”. Projekt był kontynuacją „Niewidocznych (dla) społeczności” – zrealizowanych w latach 2011-2012 badań sytuacji społecznej lesbijek i biseksualnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce.
Projekt dotyczył dyskryminacji krzyżowej kobiet ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania (wieś). W projekcie zostały wypracowane metodą partycypacyjną narzędzia zmiany dla liderek/rów i animatorek/rów społeczności lokalnych i działaczek/czy NGO. Służą one reagowaniu na dyskryminację krzyżową, budowaniu postawy szacunku wobec nieheteroseksualnych kobiet w społecznościach lokalnych oraz zapobieganiu ich dyskryminacji w codziennym życiu.
Ważną perspektywą projektu było uwzględnianie własnych rozwiązań osób, których problem dyskryminacji krzyżowej bezpośrednio dotyczy, a także przełamywanie metronormatywności (ang. metronormativity), czyli normy "miejskości", przez którą postrzegane są problemy, jakich doświadczają nieheteroseksualne kobiety żyjące poza dużymi miastami. 
W 2015 roku ukazał się raport z badań "Spoza centrum widać więcej". W kwietniu i maju 2015 zrealizowałyśmy 6 spotkań wokół raportu w różnych miejscowościach: Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. 
Projekt był finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

W ramach projektu "Niewidoczne (dla) społeczności" Fundacja Przestrzeń Kobiet podjęła wyzwanie uzupełnienia białych plam na mapie badań sytuacji osób LGBT i udokumentowania sytuacji lesbijek i biseksualnych kobiet żyjących na terenach wiejskich i poza dużymi ośrodkami miejskimi. W wyniku badań prowadzonych w ramach projektu w latach 2011-2012 powstał raport o specyfice dyskryminacji nieheteroseksualnych kobiet żyjących na wsi i poza dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Projekt „Niewidoczne (dla) społeczności” został zrealizowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu – Tolerancja”. 

W 2008 roku instytucjonalnego wsparcia udzieliła nam Astraea Lesbian Foundation For Justice.

baner3

 

SKRZYŻOWANIA

W ramach programu SKRZYŻOWANIA zrealizowałyśmy projekt "O wsi bez uprzedzeń".

W ramach projektu miejsce zamieszkania (i pochodzenia ze wsi) zostało rozpoznane jako przesłanka stereotypizacji i dyskryminacji. Przeprowadzona została analiza przekazów medialnych pod względem obecności języka wrogości i mowy nienawiści wobec osób mieszkających na wsi. Projekt dostarczył edukatorom i edukatorkom antydyskryminacyjnym wiedzę nt. metronormatywności i narzędzia do jej zwalczania, wzmocnił osoby doświadczające dyskryminacji krzyżowej, której jednym ze składników jest miejsce zamieszkania, czyli mniejszościowe grupy mieszkające na wsi, a także uwrażliwił opinię publiczną na miejsce zamieszkania i pochodzenie ze wsi jako możliwą przesłankę dyskryminacji.

Zrealizowane działania:
1. Analiza przekazów medialnych dotyczących osób mieszkających na wsi i pochodzących ze wsi:
• monitoring prasy ("Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Wprost" i "Newsweeka") pod względem treści stereotypizujących osoby mieszkające na wsi,
• badanie wybranych stron internetowych (Onet.pl, TVN24.pl) pod względem obecności mowy nienawiści wobec osób mieszkających na wsi.
2. Edukacja antydyskryminacyjna nt. miejsca zamieszkania (i pochodzenia ze wsi):  
•  warsztaty dla edukatorów i edukatorek antydyskryminacyjnych,
• spotkania z ekspertami i ekspertkami: Aleksandrą Bilewicz, Moniką Borys i Tomaszem Rakowskim,
• opracowanie materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy trenerskiej.
3. Wywiady biograficzne z osobami z grup mniejszościowych mieszkającymi na wsi lub pochodzącymi ze wsi.
4. Ukazał się raport "O wsi bez uprzedzeń".

5. Przeprowadziłyśmy spotkania konsultacyjne z organizacjami wiejskimi oraz działającymi na rzecz społeczności lokalnych na poziomie ogólnopolskim: Fundacją Wspomagania Wsi i Pracownią Etnograficzną, a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.  

Projekt trwał od 1 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku. 

Projekt był finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner2

SKRZYŻOWANIA

 

kobiety i rozwój (program zakończony)

kobiety i rozwój (program zakończony)

kobietyirozwojlogoprojektu

Program KOBIETY i ROZWÓJ był prowadzony w latach 2007-2010. Program był skierowany do kobiet mieszkających na terenach wiejskich, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności: działaczek kół gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeń, sołtysek, nauczycielek, pracownic ośrodków kultury, świetlic, ośrodków pomocy społecznej, radnych oraz kobiet działających na rzecz swojej społeczności w niesformalizowany sposób. Celem programu było budowanie sieci wymiany doświadczeń między wiejskimi liderkami i animatorkami, a także przekazywanie wiedzy i umiejętności, które przyczyniały się do rozwoju lokalnych społeczności. W ramach programu odbyły się trzy cykle szkoleniowe, które oferowały uczestniczkom nie tylko pakiet informacji z zakresu wprowadzania zmiany w społeczności lokalnej, mobilizowania społeczności do działania, tworzenia partnerstw i sieci współpracy, wreszcie planowania projektów społecznych i pozyskiwania środków, ale również bezcenną wymianę doświadczeń i nowe kontakty. Sieciujący charakter miały trzy ogólnopolskie konferencje "Kobiety i Rozwój", zorganizowane w latach 2007, 2008 i 2010. Wydałyśmy broszurę Kobiety i Rozwój. Poradnik dla kobiet działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz publikację Kobiety i Rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich

instytut liderek (program zakończony)

W roku 2009 prowadziłyśmy program INSTYTUT LIDEREK. Program był skierowany do działaczek społecznych i politycznych z trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W ramach Instytutu Liderek odbyły się kursy liderskie z zakresu działalności społecznej i politycznej, debata oksfordzka na temat aktywności kobiet w polityce z udziałem uczestniczek projektu, spotkania z polityczkami i działaczkami społecznymi. Ukazał się także informator na temat udziału kobiet w życiu publicznym.

instytut liderek (program zakończony)

 

inne programy zakończone

inne programy zakończone

W ramach programu EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA prowadziłyśmy projekty w obszarze edukacji rozwojowej oraz warsztaty genderowe.

W ramach projektu "Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?" odbył się cykl szkoleniowy dla pracowników/pracowniczek instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji rozwojowej lub realizujących statutowo jeden z Milenijnych Celów Rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2008 roku w ramach konkursu Fundacji Edukacja dla Demokracji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W roku 2010 przetłumaczyłyśmy i wydałyśmy publikację autorstwa Rose Chege pt. Gender mainstreaming w projektach rozwojowych. Niezbędnik trenerski (tytuł oryg. A Curriculum for the Training of Trainers in Gender Mainstreaming). Było to możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Jeszcze jako grupa nieformalna, Przestrzeń Kobiet zrealizowała w kwietniu 2007 roku cykl szkoleniowy "Gender dla aktywnych" dla kobiet prowadzących działalność edukacyjną. Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu dla Kobiet administrowanego przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA).